กรมควบคุมโรค จัดประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเพื่อตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ชายแดน จ.แม่ฮ่องสอน

https://maehongson.prd.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/91658
วันนี้ (28 เมษายน 2565) กรมควบคุมโรค โดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเพื่อตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขแบบการมีส่วนร่วมในพื้นที่ชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการซ้อมแผนและแนวทางปฏิบัติการให้ประสานสอดคล้องของหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดชายแดน พื้นที่แม่ฮ่องสอน ในการแก้ไขสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่เกิดขึ้นในเวลาเร่งด่วน ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดน่าน และจังหวัดอุบลราชธานี ณโรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอนรีสอร์ท โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย ทั้ง หน่วยงานด้านสาธารณสุข ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน, ผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน ทั้ง 7 อำเภอ, อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน, ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หน่วยประสานงานชายแดนไทยเมียนมาร์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2565 โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายบทเรียนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประเทศไทย โดย นายแพทย์ภาสกร อัครเสวี ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค ปรึกษากรมควบคุมโรค, การบรรยายการซ้อมแผนตั้งโต๊ะเพื่อเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่จังหวัดชายแดน โดย สพ.ญ.ดาริกา กิ่งเนตร ที่ปรึกษาสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ, กิจกรรมกลุ่มซ้อมแผนตั้งโต๊ะเพื่อตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินทางการสาธารณสุขแบบการมีส่วนร่วมในพื้นที่ชายแดน, การนำเสนอผลการประเมินฯ และสรุปผลการซ้อมแผนตั้งโต๊ะ รวมถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอน.

Message us
Translate »