1. Home
  2. /
  3. การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน
การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1. มติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย

1.1 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563

1.2 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 242/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

1.3 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 243/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด

1.4 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5621 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง การดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

2.1 คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

♦ คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 1599/2563 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

♦ คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 2298/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพิ่มเติม

♦ คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 424/2564 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพิ่มเติม

2.2 คณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

♦ คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 2959/2563 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

3. ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

3.1 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

♦ การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 รายงานการประชุม | ภาพการประชุม

♦ การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 รายงานการประชุม | ภาพการประชุม

♦ การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 รายงานกาประชุม | ภาพการประชุม

3.2 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

♦ การประชุมทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 รายงานการประชุม

4. การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

4.1 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

♦ ภาพกาประชุม

♦ สรุปการประชุม เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

Message us
Translate »