คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอนติดตามสถานการณ์ ผลการดำเนินงานการป้องกันควบคุม covid-19 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 4/2565 
ครั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์และผลการดำเนินงานการป้องกันควบคุม covid-19 จังหวัดแม่ฮ่องสอน นอกจากนั้นที่ประชุมได้มีการพิจารณาความเห็นชอบร่างคำสั่งมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ covid-19 ฉบับที่ 12 ความก้าวหน้าการเร่งรัดดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร อาทิ ตลาดนัด โรงแรม ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โดยมีการผ่านประเมิน 574 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 99 

                ทั้งนี้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนินการจัดหาแอลกฮอล์ฆ่าเชื้อโรค จำนวน 10,000 ลิตร สำหรับใช้ในกิจการสาธารณะประโยชน์ในการดำเนินงานการป้องกันควบคุม covid-19 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในหมู่บ้าน ชุมชน และหย่อมบ้าน

                จากนั้นที่ประชุมได้มีการพิจารณามาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยขอให้สถานศึกษาทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรการการเปิดเรียนแบบ on-site ปลอดภัยอยู่ได้กับ covid 19 ในสถานศึกษาเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนโดยให้ กำกับ ติดตาม เฝ้าระวัง และทบทวนมาตรการตามความเหมาะสมเพื่อมุ่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษา

                ขณะเดียวกันคณะกรรมการโรคติดต่อจะได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เกิดการแพร่ระบาดในอำเภอแม่สะเรียง และอำเภอปางมะผ้า และเห้นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ และโรคติดต่ออุบัติใหม่อีกด้วย

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »