คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมหาแนวทางส่งเสริม พัฒนา และแก้ปัญหาด้านการท่องเที่ยว

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมหาแนวทางส่งเสริม พัฒนา และแก้ปัญหาด้านการท่องเที่ยว
          วันนี้ (20 พฤษภาคม 2565) นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ นางสิรินธร รามสูต รองประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง นายนัทธี ถิ่นสาคู รองประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง และคณะอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษาแนวทางในการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ภาคภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออก , พร้อมร่วมประชุมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และสภาพปัญหาการจัดการด้านการท่องเที่ยว ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
          การประชุมในครั้งนี้ เป็นการพิจารณาหาแนวทางการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย สถานการณ์การท่องเที่ยว ปัญหาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลความต้องการในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐเพื่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการพิจารณาแผนงานโครงการในการฟื้นฟู และปรับปรุงพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง
          การจัดประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางในการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และสภาพปัญหาการจัดการด้านการท่องเที่ยว ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันศุกร์ที่ 20 ถึงวันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และพื้นที่เชื่อมโยง รวมทั้งแสดงความคิดเห็น พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อประเด็นการบริหารจัดการ และการแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »