จังหวัดแม่ฮ่องสอนคณะทำงานประเมินและวางแผนการพัฒนาจุดพักรถและห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ภายใต้การอำนวยการของ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน/ ประธานคณะทำงาน พร้อมด้วย คณะทำงานประเมินและวางแผนการพัฒนาจุดพักรถและห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน และที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ ตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 1170/2565 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ดำเนินการลงพื้นที่ เพื่อประเมินและให้คำแนะนำจุดพักรถและห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้
    – เวลา 08.30 น. ณ จุดชมวิวผาบ่อง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
    – เวลา 11.30 น. ณ จุดชมวิวแม่ลาน้อย ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย
    – เวลา 14.00 น. ณ จุดพักรถ/จุดชมวิวห้วยกุ้ง ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย
    โดยคณะกรรมการฯ จะได้รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทราบต่อไป

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »