จังหวัดแม่ฮ่องสอนคัดเลือกสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP จาก 20 ผลิตภัณฑ์เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานในระดับประเทศ

 วันที่ 11 กรกฏาคม 2565  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำรีสอร์ท อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการพัฒนา(ตามโครงการส่งสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตัวแทนผู้ประกอบการ 20 ทีม และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการนำเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ TOP ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และสามารถเพิ่มมูลค่า สร้างนวัตกรรม จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ 2.เพื่อเตรียมผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาโดยคณะกรรมการเครือข่าย องค์ความรู้ Knowledge Based OTOP : KBO) จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานในระดับประเทศ
        ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้(Knowledge Based OTOP : KBO)ตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๐๘๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP 20 ทีม ให้เหลือ 1 ทีม เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานในระดับประเทศ โดยมีทีมที่เข้าร่วมการนำเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP 1.กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่บ้านต่อแพ 2.กลุ่มปานซอยบ้านต่อแพ  3.กลุ่มณัฏฐกานต์ สิธิ 4.กลุ่มน้ำพริกคั่ว    ศุภาพร 5.กลุ่มเสื้อไทใหญ่ประยุกต์ 6.กลุ่มตัดเย็บผ้าพื้นเมือง (ไทใหญ่) 7.กลุ่มแพมบกชุดไทใหญ่ประยุกต์ 8.กลุ่มผ้ามัดย้อมโป่งสาปาย 9.กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าตำบลจองคำ 10.กลุ่มผ้าปีกชนเผ่าประยุกต์ 11.ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรระดับชุมชนที่ 5  12.วิสาหกิจชุมชนบ้านทรงไทย ไท ไท แบรนด์ 13.กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตร 14.กลุ่มกาแฟสดโมซัมเบรียง 15.กลุ่มเครื่องเงินละว้าบ้านละอูบ 16.กลุ่มผู้สูงอายุบ้านท่าข้าม 17. กลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านท่าข้าม 18.กลุ่มเครื่องเงินพรพระคุณไทย 19.กลุ่มสัมมาชีพแปรรูปอาหารบ้านทุ่งแพม 20. กลุ่ม Malika Hill Shoes (ร้องเท้ามาลิก้า ฮิลล์) 
        อีกทั้งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับบริษัทโลเคิล อไลค์ จำกัด จะจัดแสดงนิทรรศการ และทดสอบตลาด ตามโครงการการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) ระหว่างวันที่ 24 – 29 กรกฎาคม 2565  ณ ตลาดชุมชนคนพอเพียง บริเวณสนามหญ้าหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »