จังหวัดแม่ฮ่องสอนคัดเลือกบุคคลเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

วันที่  14 กันยายน 2565  เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
        สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566 โดยมีผู้สนใจเข้ารับการสรรหา เพื่อแต่งตั้งเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์ เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นายประยูร ปิมปา ว่าที่ รท.เจริญ ศรีโพธา และนายรัชพล เกรียงไกรสิงห์ การพิจารณาจะคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จำนวน 1 ราย/สาขา โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีคะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และคะแนนรวมในทุกหมวดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เพื่อเสนอชื่อบุคคลนั้น ให้คณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต พิจารณาคัดเลือกต่อไป

Message us
Translate »