จังหวัดแม่ฮ่องสอนคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยลวิถีโดยนำเสนอ 4 ชุมชนต้นแบบที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น

จังหวัดแม่ฮ่องสอนคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยลวิถีโดยนำเสนอ 4 ชุมชนต้นแบบที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น

ที่ห้องประชุมขุมลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยลวิถีประจำปี 2565 

 โดยปีนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการพิจารณาขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านถ้ำลอด ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า ชุมชนบ้านต่อแพ ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม ชุมชนบ้านละอูบ ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย และชุมชนบ้านน้ำฮู ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย ซึ่งแต่ละชุมชนได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนด้วยพลังบวรเอาจากนั้นยังมีการบริหารจัดการชุมชนมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นด้านท่องเที่ยว รวมทั้งมีรูปแบบการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนอีกด้วย

Message us
Translate »