จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดการประชุมการปฎิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2565

      วันที่ 15 กันยายน 2565  เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นประธานการประชุมการปฎิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2565 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อพิจรณาการขอใช้ดินในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
     ทั้งนี้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินมีมติเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่บ้านหมอแปง หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นที่ตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ และมีเรื่องเสนอเพื่อทราบองค์ประกอบของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และอำนาจหน้าที่รวมไปถึงข้อมูลพื้นที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน แผนและผลการการดำเนินงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน และมีเรื่องที่จะพิจารณาในเรื่องของการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการมอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พิจารณาอนุญาตการใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่บ้านแม่กะไน หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นที่ตั้งวัดป่านาคเนรมิตร พร้อมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ ๓ ตำบล ผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเรือบ้านห้วยเดื่อ

Cr.สำนักงานประชาสมัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »