จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ กรณีอุทกภัย เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่ ทรัพยากร การประสานงาน และการสื่อสาร

                 วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรณีอุทกภัย ประจำปี พ.ศ. 2565 (Table Top Exercise : TTX) ผ่านระบบ (Google meet) ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรณีอุทกภัย ประจำปี พ.ศ. 2565 ในรูปแบบ (Table Top Exercise : TTX) ผ่านระบบ (Google meet) เพื่อทดสอบความเข้าใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบูรณาการ ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัด และทดสอบความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่ ทรัพยากร การประสานงาน และการสื่อสาร ตลอดจนการเชื่อมต่อผ่านระบบประชุม ทางไกลระหว่างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ อำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องตามแนวทางของระบบบัญชาการเหตุการณ์
                 สำหรับการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ ในครั้งนี้ได้สมมุติสถานการณ์เกิดเหตุ อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มขนาดใหญ่ขึ้นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ โดยบูรณาการ กับส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ ทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมฝึก
                 ในส่วนของฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะผลิตข่าวสั้นๆ เผยแพร่เป็นระยะ เพื่อสรุปสถานการณ์ เหตุการณ์ ส่งให้กลุ่มสื่อต่างๆในพื้นที่ ทั้งสื่อวิทยุสื่อวิทยุชุมชน สื่อโทรทัศน์ สื่อโซเชียลต่างๆ เพื่อส่งกระจายไปยังผู้รับข่าวสาร โดยพร้อมกับสนับสนุนข้อมูลและภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ จะทำงานส่งข่าวเป็นระยะ รวมทั้งมาตรการการให้ความช่วยเหลือการดูแลผู้รับความเดือดร้อน เพื่อรายงานศูนย์บัญชาเหตุการณ์ต่อไป
                ทั้งนี้ ตามที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ สั่งการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 โดยการจัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ให้ทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัด การกำหนดบทบาทภารกิจหน่วยงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างศูนย์บัญชาการ เหตุการณ์จังหวัด พร้อมทั้งกำหนดให้มีการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตาม แผนเผชิญเหตุอุทกภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจถึงกลไกการปฏิบัติงานร่วมกันเมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัย  Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »