จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ประจำปี 2565” ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านสบสอย ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ประจำปี 2565” ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านสบสอย ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 17 มี.ค. 2565 ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านสบสอย ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ประจำปี 2565” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน และผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาและฟื้นฟู แหล่งน้ำ ในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยใช้ศักยภาพของหน่วยงาน และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ร่วมดำเนินการ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อประโยชน์สุข ของส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนทุกฝ่าย ได้ตระหนักและให้ความสำคัญ ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ประจำปี 2565” ในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านสบสอย การขุดลอกอ่างเก็บน้ำ การปลูกตันไม้เพื่ออนุรักษ์ และการออกหน่วยของส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนนอกพื้นที่

Cr.ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »