จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมเนื่องใน “วัน อปพร.” ประจำปี 2565 พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์อปพร.ดีเด่น และมอบใบประกาศเกียรติคุณ อปพร.ดีเด่น

 เช้าวันนี้ 22 มี.ค. 2565 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องใน “วัน อปพร.” ประจำปี 2565 พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประเภทเทศบาล ตำบล และมอบใบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ตามที่ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ได้กําหนดให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อเชิดชูเกียรติ และคุณงามความดี ที่พี่น้องอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้เสียสละเวลาอุทิศทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ รวมทั้งความรู้ ความสามารถเข้ามาช่วยเหลือสังคม และผู้ประสบสาธารณภัย โดยมิหวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทน แต่ประการใด มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จากศูนย์ อปพร.อำเภอ ทั้ง ๗ อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 200 คน
               กิจกรรมประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง เนื่องใน “วัน อปพร.” ประจำปี 2565 พร้อมทั้งให้โอวาท แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จากนั้นร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ สร้างความปลอดภัยทางถนนบริเวณทางข้าม (ขีดสี ตีเส้น ทางม้าลาย) บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นอกจากนั้นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรกลสาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ได้มอบไว้ให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน แบ่งกลุ่ม จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. ฐานรถ ผลิตน้ำดื่ม 2. ฐานรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย 3. ฐานรถดับไฟป่า 4. ฐานสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ LUF 50
              ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มี อปพร. จำนวนทั้งสิ้น 1,503 คน โดยอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีจํานวน 319 คน อำเภอปาย 313 คน อำาเภอปางมะผ้า 74 คน อำเภอขุนยวม 368 คน อำเภอแม่ลาน้อย 145 คน อำาเภอแม่สะเรียง 253 คน และอำเภอสบเมย 91 คน ปี 2565 มีศูนย์ อปพร ที่ได้รับรางวัลประเภทเทศบาลตำบล ดีเด่น ได้แก่ ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และมีอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ดีเด่น ได้แก่ นายชาดเดช สามิตร อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สังกัด ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อำาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »