จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมจิตอาสา “1 เมษายน วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” 

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมจิตอาสา “1 เมษายน วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” 

                วันที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจิตอาสา 1 เมษายน วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
                สำหรับกิจกรรม จิตอาสา 1 เมษายน วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคมในพื้นที่ ได้ร่วมบูรณาการในการดำเนินงาน โดยจัดกิจกรรมให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ เช่น การบริการข้อมูลข่าวสาร การฝึกสอนและแนะนำทักษะด้านการ ประกอบอาชีพ รวมถึงการบริการด้านอื่น ๆ ทั้งนี้ ด้วยความตระหนักถึง ความเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในบทบาทของผู้บริการประชาชน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิด ประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป นอกจากนั้นยังมีการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »