จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด พบสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์

                วันที่ 25 เมษายน 2565 ที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอนรีสอร์ท อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา  โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 1 จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานของจังหวัด ในการสนองนโยบายของรัฐบาลด้านต่างๆ และนโยบายของจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ กับสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์
                ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบนโยบายและแนวทางในการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนในทุกมิติ โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการได้นำเสนอประเด็นสื่อสารประชาสัมพันธ์ ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว ด้านสาธารณสุข ด้านความมั่นคง ด้านไฟป่า และด้านการเกษตร

Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »