จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)ในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)ในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมออก

หน่วยบริการแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านปางตอง ม.๒ ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอนโดยมี นายสุรพล วนาภรณ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวซึ่งมีการให้บริการตรวจโรคทั่วไป การตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้านสาธารณสุข และบริการทันตสาธารณสุขแก่ประชาชน พร้อมทั้งมอบสิ่งของ ถุงยังชีพ หน้ากากอนามัยสำหรับประชาชนผู้มารับบริการ รวมถึงการให้บริการอื่นๆ จากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้มีประชาชนมารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปจำนวน ๔๒ รายและบริการทันสาธารณสุข จำนวน ๖ ราย บริการฉีดวัคซีนโควิด-19จำนวน ๓๙ ราย และออกเยี่ยมบ้าน มอบสิ่งของ ผู้สูงอายุ ติดบ้าน จำนวน ๓ ราย

Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »