จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี ๒๕๖๕

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี ๒๕๖๕

             เช้าวันที่  31 พฤษภาคม  2565   ที่ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักถึงโทษภัยของบุหรี่ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และลดจำนวนการสูบบุหรี่ ลดปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเครือข่ายประชาสังคมในการควบคุมการบริโภคยาสูบจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานราชการ และแกนนำเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ และโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรม
             ทั้งนี้ บุหรี่หรือยาสูบเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคเรื้อรัง และการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคและเพิ่มความรุนแรงของโรคจากการติดเชื้อโควิด 19 ทำให้มีโอกาสเสียชีวิตได้สูง โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง บุหรี่ลดทอนประสิทธิภาพของวัคซีน คนที่สูบบุหรี่ที่ได้รับวัคซีนจะมีภูมิต้านทานโควิด 19 น้อยกว่าคนที่ไม่สูบ 44 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูบบุหรี่ประมาณ 10.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 19.1 สถานการณ์การสูบบุหรี่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี พ.ศ.2564 พบว่ามีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปสูบบุหรี่ ร้อยละ 14.7
             วันงดสูบบุหรี่โลกจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยองค์การอนามัย โลก เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ ให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมและกระตุ้นให้รัฐบาลกำหนดนโยบายกฎหมาย เพื่อควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลกระบุชัดเจนว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสําคัญของการป่วย และเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้ และกำหนดให้วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปีเป็น วันงดสูบบุหรี่โลก โดยในปี๒๕๖๕ ได้กำหนดแนวคิด “บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม” ตั้งแต่การปลูกต้นยาสูบ การผลิต จัดจำหน่าย การสูบ และปัญหาขยะจากบุหรี่ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งประมาณการว่าความสูญเสียทางสุขภาพและเศรษฐกิจ ที่เกิดจากการสูบบุหรี่นั้น มีมูลค่าสูงถึง ๓.๕ แสนล้านบาทต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับร้อยละ ๒.๑ ของ GPD
 Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »