จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด พบสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์

                วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอนรีสอร์ท อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 2 จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้สื่อมวลชนและเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในจังหวัดแม่ฮ๋องสอน ได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานของจังหวัด ในการสนองนโยบายของรัฐบาลด้านต่างๆ และนโยบายของจังหวัด นำไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะผู้บริหารจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ กับสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์

                ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบนโยบายและแนวทางในการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนในทุกมิติ โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และมีความมั่นคงทางด้านอาหาร พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการได้นำเสนอประเด็นสื่อสารประชาสัมพันธ์ ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว ด้านสาธารณสุข ด้านความมั่นคง ด้านไฟป่า และด้านการเกษตร

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »