จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานโครงการคลินิกเกษตรในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรให้กับชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูง

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานโครงการคลินิกเกษตรในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรให้กับชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูง

          วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.  ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร  ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 
          ทั้งนี้มีเกษตรกรชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง และลั้วะ จำนวนกว่า 100 ราย ร่วมในกิจกรรมดังกล่าวโดยนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบรางวัลให้กับเกษตรกรที่ชนะเลิศการประกวดผลผลิตทางการเกษตรดีเด่นในสาขาต่างๆทั้งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้บริการด้านการเกษตรด้านต่างๆ

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »