จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “พลังครอบครัว พลังผู้สูงวัย กับชีวิต วิถี ใหม่ ไร้รอยต่อเทคโนโลยี” 

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “พลังครอบครัว พลังผู้สูงวัย กับชีวิต วิถี ใหม่ ไร้รอยต่อเทคโนโลยี” 

                 วันที่ 22 เมษายน 2565 ที่ศาลาประชาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “พลังครอบครัว พลังผู้สูงวัย กับชีวิต วิถี ใหม่ ไร้รอยต่อเทคโนโลยี” เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามศักยภาพของตนเอง เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็น ผู้สูงอายุที่รักษาสุขภาพ ที่มีอายุ 100 ปี ขึ้นไป ผู้สูงอายุที่ เสียสละบริจาคเบี้ยยังชีพ และผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม และหน่วยงาน องค์กรที่ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นให้ประชาชนและสังคมตระหนักถึง ความสำคัญของครอบครัว และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการพัฒนาสถาบันครอบครัว
                 กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย มอบโล่ผู้สูงอายุ 100 ปี ครอบครัวร่มเย็น ประจำปี 2565 และโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่เสียสละบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุที่ผ่านการ ประเมินมาตรฐานการดำเนินงาน ศพอส. ดีเด่น ประจำปี 2564 มอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) การแสดงความสามารถ ของผู้สูงอายุ การจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ กิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และการบรรยายให้ความรู้เรื่อง พลังครอบครัว พลังผู้สูงภัย กับชีวิตวิถีใหม่ ไร้รอยต่อ เทคโนโลยี และเรื่อง อาชญากรรมทางไซเบอร์ภัยของผู้สูงอายุ
                 ทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันที่ 14 เมษายน ของทุกปี เป็นวันครอบครัวแห่งชาติ โดยให้หน่วยงานทุกภาคส่วน มีการจัดกิจกรรมในวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวแห่งชาติ รวมทั้งการรณรงค์ให้ทุกคนเห็นความสำคัญและ ตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุ และครอบครัว ด้วยสถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจำนวนประชากรผู้สูงอายุทั้งสิ้น 35,751 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของประชากรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »