จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดทำหนังสือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว

                 วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินโครงการจัดทำหนังสือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานการจัดทำหนังสือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยรวบรวมประวัติศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วยชาติพันธุ์ 9 ชาติพันธุ์ และแหล่งท่องเที่ยว เบอร์สอบถามเพิ่มเติม สายการบิน ขนส่ง เบอร์ฉุกเฉิน กู้ภัย หน่วยงานสำคัญ พิกัด Google map แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ข้อมูลหนังสือมีทั้งรายละเอียดรูปภาพ สื่อความหมาย ความเป็นอัตลักษณ์ของ กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๙ กลุ่มชาติพันธุ์ อาทิ ความเป็นมา การแต่งกาย วิถีชีวิต อาชีพ อาหาร ที่พักอาศัย ถิ่นที่อยู่ ประเพณี ศิลปะการแสดง สถานที่ท่องเที่ยว 

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »