จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕ ปี และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

          วันที่  ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๕๐ น.  ณ ห้องขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕ ปี (๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ และนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕ ปี (๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
           ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบนโยบาย และแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
           นอกจากนี้ที่ประชุมนำเสนอเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด รวมทั้งนำเสนอการเขียนโครงการ การจัดทำคำของบประมาณ และการบริหารงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »