จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 2/2565

         วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายวิรัตน์ ส่วยนุ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้การต้อนรับ
         โดยที่ประชุมรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและสรุปผลการบริหารเงินลงทุนประกันสังคมและกองเงินทดแทน พร้อมด้วยมีเรื่องพิจารณาประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพจำนวน 1 ราย สถานการณ์การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระ และแนวทางการแก้ไข รวมไปถึงการขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา40 
         ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคม มีนโยบายส่งเสริมให้สมาชิกเครือข่าย ร่วมเป็นกลไกการขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครองการประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบได้คัดเลือกสมาชิกเครือข่ายบวรดีเด่น(กลุ่มสมาชิกบ้าน วัด โรงเรียนและโรงงาน)เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและเชิดชูเกียรติให้กับสมาชิกเครือข่าย โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สมาชิกเครือข่าย “บวร” ดีเด่นประจำปี 2564 ของพื้นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน 4 รายได้แก่ 1. นางเวียงสอน ดอนแก้ว ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน ประจำสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมประชาสัมพันธ์ เป็นเครือข่ายบ้าน “บ้านชานเมือง” ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน         2. นางจันทร์ฉาย มูลแก้ว ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา และเป็นอาสาสมัครแรงงาน (อสร) ประจำตำบลห้วยผาเป็นเครือข่ายวัด “วัดห้วยผา” ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน                           3. นางสาวสคราญ กุหลาบพนา ตำแหน่ง ประธานกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน,รองประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน, คณะกรรมโรงเรียนบ้านแม่สะลาบ ต.แม่คงเป็นเครือข่ายโรงเรียน “โรงเรียนแม่สะลาบ ” ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4. นางสาวรัตนา บุญเรือน ตำแหน่ง ผู้ประกันตน ภาคสมัครใจ มาตรา 39 และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านห้วยทรายเป็นเครือข่ายโรงงานบ้านห้วยทราย ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »