จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566

       วันที่ 10 สิงหาคม 2565  เวลา 09.30 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 (ระดับจังหวัด) ณ ห้องประชุมวีดิทัศน์ทางไกล video conference ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม เพื่อคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้ทุ่มเทปฏิบัติงาน สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และเป็นแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครูเพื่อเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในวงกว้าง รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกลุ่มอาเซียน

      โดยการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในปี 2566 เป็นการจัด ครั้งที่ 5 มี 4 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  รางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์

     ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ถือเป็นรางวัลสำคัญในการเชิดชูเกียรติครูผู้ทุ่มเทปฏิบัติงาน  ดังนั้นคณะกรรมการฯ จึงต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างแท้จริง  ขณะที่ครูเป็นกลไกในการพัฒนาประเทศ  ดังนั้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็ก และเยาวชน ซึ่งปัจจุบันยังเข้าถึงโอกาสด้านการศึกษาได้ไม่เต็มที่ ดังนั้นจึงต้องหาแนวทางในการสร้างโอกาสด้านการศึกษาให้เด็กและเยาวชนชาวแม่ฮ่องสอนให้มากขึ้น

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

09
Message us
Translate »