จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๔ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๔ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 เช้าวันที่  25  เมษายน  2565 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๔ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ดำเนินการประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุกชั้นตราไปยังผู้ได้รับพระราชทาน โดยไม่ต้องเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทาน และให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีรับพระราชทาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในสถานที่ที่เหมาะสม
                ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ราย ได้แก่
                ๑. นายสุรินทร์ ปัญญาจันทร์ ตำแหน่ง ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
                ๒. นายเรืองฤทธิ์ ผลดีตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                ๓. นายถนอมรัตน์ กรดงามตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »