จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดเสวนา แม่ฮ่องสอนแดนไพร คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน ในสัปดาห์วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ 

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ที่ ห้องประชุมทุ่งกองมู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการสัปดาห์วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเปิดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ แม่ฮ่องสอนแดนไพร คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
                 ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร้อยละ ๘๕ เป็นพื้นที่ป่าแทบทั้งสิ้น ดังนั้นการที่จะรักษาฝืนป่าให้คงอยู่ รวมถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนั้นจึงไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง จะต้องเป็นการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกจน และประชาชน เนื่องจากป่าไม้เป็นปัจจัยสำคัญของชีวิตมนุษย์ หากไม่มีการปลูกจิตลำนึกในการรักษาป่าไม้ให้กับทุกคนแล้ว จะทำให้การดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นไปด้วยความยากลำบาก เจ้าหน้าที่ของรัฐดูแลรักษาป่าไม้ด้วยหน้าที่พึงกระทำ แต่ชาวบ้านจะสามารถดูแลและหวงแหนป่าไม้ด้วยจิตสำนึกเพื่อรักษาปัจจัยแห่งชีวิตของตนเอง

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »