จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ และเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลปางหมู

                วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจําปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดโดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ป่วยติดเตียง ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก และเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลปางหมู ภายใต้ แนวคิดการพัฒนาการให้บริการสังคมแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และแนวคิดการใช้ชุมชนเป็นฐานการให้บริการ มาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาและยกระดับกลไกการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ในระดับพื้นที่ให้เป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เพื่อจัดสวัสดิการ สังคมให้แก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทุกช่วงวัยในทุกมิติ แบบองค์รวม โดยกำหนดให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลครบทุกพื้นที่
               สำหรับกิจกรรมในพิธีเปิดศูนย์ฯ ประกอบด้วย การมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จำนวน 3 ศูนย์ การมอบเงินตามโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และปราบปรามการค้ามนุษย์ การมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง และการประกาศเจตนารมณ์การแก้ไขปัญหากลุ่มเปราะบาง โดยมีองค์กรเครือข่ายต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มสตรีอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน


 

Message us
Translate »