จังหวัดแม่ฮ่องสอนติดตามการพัฒนาแรงงานและการฝึกอาชีพในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล

         วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมธาราทิพย์ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอนรีสอร์ท นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2565
         ทั้งนี้ที่ประชุม ได้ติดตามร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาแรงงานและการฝึกอาชีพแห่งชาติเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งทิศทางการพัฒนากำลังคนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยที่ประชุมได้มีการติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ความต้องการแรงงาน รวมทั้งการได้มีงานทำ การกำหนดมาตรฐานแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี 2565 รวมทั้งการสรุปรายงานการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดแม่ฮ่องสอนปี 2566 ถึง 2570 อีกด้วย
        สำหรับแผนการพัฒนาคนจังหวัดแม่ฮ่องสอนประกอบด้วย การพัฒนากำลังคน ภาคเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม การพัฒนาคนภาคท่องเที่ยวและบริการ การพัฒนาคนกลุ่มอาชีพวิสาหกิจ OTOP และ SME และการพัฒนาคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »