จังหวัดแม่ฮ่องสอนถอดบทเรียนผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง

                 วันที่  ๕ สิงหาคม  ๒๕๖๕  ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะโฆษกศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาวิธีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ปัญหา โดยใช้ฐานจากบทเรียนของปี ๒๕๖๕ เพื่อพัฒนาและต่อยอดการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์การป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีผู้นำกลุ่มเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน ประกอบด้วยเครือข่ายสื่อโทรทัศน์เครือข่ายสื่อวิทยุ เครือข่ายสื่อหอกระจายข่าวหมู่บ้านและชุมชน เครือข่ายสื่อออนไลน์ เครือข่ายสื่อภาคประชาชน และเครือข่ายคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมแบ่งกลุ่ม ถอดบทเรียนด้านการประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ในประเด็นการถอดบทเรียนความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองปี 2565ช่องทางการติดต่อสื่อสาร และแจ้งเหตุไฟป่าของจังหวัดแม่ฮ่องสอนข้อมูล ข่าวสาร ที่ต้องการเพื่อการประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งลักษณะ และรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ที่ต้องการนำไปเผยแพร่ และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
                  ทั้งนี้ การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในปี ๒๕๖๕ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีคณะทำงานภายใต้ศูนย์ฯ จำนวน ๙ คณะ ประกอบด้วยศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือ ศูนย์ War Rom ไฟป่าจังหวัดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองระดับอำเภอทั้ง ๗ อำเภอและโฆษกศูนย์อำนวยการฯโดยคณะทำงานทุกชุด เป็นกลไกในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้ผลการดำเนินการ ในปี 2565 สามารถบรรลุเกินเป้าหมายทุกตัวชี้วัด
                  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่าน ทั้งด้านสุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจการท่องเที่ยว และคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญปัญหาดังกล่าวเป็นประเด็นเร่งด่วน ยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” โดยในส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้บรรจุเป็นวาระเร่งด่วนของจังหวัด และได้ตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในทุกมิติ ภายใต้ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัด อีกทั้งมีปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้หลายประการ เช่น ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา และน้อยที่สุดใน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ สภาพอากาศที่ร้อนจัด หมอกควันข้ามแดน สภาพภูมิประเทศที่ยากลำบาก พื้นที่ป่ากว้างใหญ่ มีภูเขาล้อมรอบเป็นแอ่งกระทะ และอากาศปิด ส่งผลให้ฝุ่นละอองไม่สามารถระบายออกได้ 
                   แต่ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่ได้บูรณาการการทำงานอย่างเต็มที่ ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคประชาสังคม ประชาชน และเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกแขนง ทำให้ผลการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสถานการณ์ดีขึ้นจากปี ๒๕๖๔ อย่างชัดเจน ในทุกมิติโดยเฉพาะตัวชี้วัดหลัก ซึ่งประกอบด้วย ค่าจุดความร้อนสะสม  / ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน / และพื้นที่เผาไหม้ สามารถดำเนินการได้บรรลุเกินกว่าเป้าหมาย  ที่รัฐบาลตั้งไว้ รวมถึงตัวชี้วัดอื่นๆ สามารถดำเนินการควบคุมได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการรักษาพื้นที่สำคัญของจังหวัดไม่ให้เกิดไฟไหม้ และการนำเชื้อเพลิงมาใช้ประโยชน์ได้เป็นจำนวนมาก
การถอดบทเรียนด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นการต่อยอดผลการดำเนินงานของปีนี้ เพื่อให้เครือข่ายสื่อมวลชนทุกท่าน ได้ร่วมหาแนวทางพัฒนาวิธีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการป้องกัน และแก้ปัญหา พัฒนาและต่อยอดการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์การป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปี พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อไป

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »