จังหวัดแม่ฮ่องสอนทบทวนมาตรการการป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อรองรับการเปิดการท่องเที่ยว

จังหวัดแม่ฮ่องสอนทบทวนมาตรการการป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อรองรับการเปิดการท่องเที่ยว

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/2565 โดยมีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

ทั้งนี้ที่ประชุมรับทราบสถานการณ์และผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีแนวโน้นการติดเชื้อโควิด 19 ลดลง

การรับทราบ การปรับปรุงระดับพื้นที่สถานการณ์และมาตรการป้องกันควบคุมโรคแบบบูรณาการ เพื่อรองรับการเปิดประเทศ ตามที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ ศบค.กำหนด

ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบความเห็นร่างคำสั่งมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ฉบับที่ 12 ที่จะมีการเพิ่มคำสั่ง อาทิ จำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกิน 24.00 น. การดำเนินการกิจกรรม งดบริการเครื่องดื่มที่มีการใช้แก้วร่วมกัน งดกิจกรรมส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การให้บริการที่มีการคลุกคลีและสัมผัสใกล้ชิดกับลูกค้าจะต้องสวมหน้ากาก
เห็นชอบการปิดศูนย์ CI ที่อาคารการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน และให้มีการระมัดระวัง การป้องกันการไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอปางมะผ้าและอำเภอแม่สะเรียง
ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนยังได้เร่งการรณรงค์การฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันรองรับการกลายพันธุ์ป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์โอบิคอนซึ่งได้ผล 60-70% การป้องกันการเสียชีวิตและป่วยรุนแรง 95 ถึง 97%

นอกจากนั้นที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังได้รับทราบถึงสถานการณ์โรคฝีดาษลิงซึ่งเป็นการติดต่อจากสัตว์สู่คน จากการสัมผัสทางผิวหนัง เช่น จมูก ปาก ทั้งนี้ยืนยันว่าโรคฝีดาษลิง ในประเทศไทยยังไม่พบผู้ติดเชื้อโรคฝีดาษลิงแต่อย่างใด ทั้งนี้ประเทสไทยได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีมาตรการเฝ้าระวังไว้แล้ว
 Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »