จังหวัดแม่ฮ่องสอนทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดแม่ฮ่องสอนทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                วันที่ 1 เม.ย. 2565 เวลา 10.00 น. ที่วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อใช้ในการช่วยเหลือเด็กยากจนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ในชนบท ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็กให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานรายงานผลให้กระทรวงมหาดไทยทราบ เพื่อถวายรายงานแด่องค์อุปถัมภ์กองทุนพัฒนาเด็กชนบทต่อไป สำหรับยอดบริจาคสบทบกองทุนในเบื้องต้นปีนี้จำนวน  219,999 บาท
               ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 ปัจจุบันมีเงินกองทุนจำนวน 1,552,062.75 บาท โดยนำฝากบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน จำนวน 1,402,062.75 บาท และซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด จำนวนเงิน 150,000 บาท ผลการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2564 กองทุนพัฒนาเด็กชนบท จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดสรรทุนอุปการะต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนด้อยโอกาส และเด็กที่เข้ารับการเลี้ยงดูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่มีอยู่ทุกอำเภอ อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงหกปี ในพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ จำนวน 120 ทุน ๆ ละ 1,500 บาทเป็นเงิน 180,000 บาท
              กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้นเมื่อพ.ศ.2522 เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจน และด้อยโอกาส ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์โดยพระราชทาน พระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”และกองทุนได้จัดกิจกรรม เพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค รวมถึงกิจกรรม การทอดผ้าป่าซึ่งดำเนินมาเป็นประจำทุกปี
Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »