จังหวัดแม่ฮ่องสอนน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแบบปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

         วันที่ 11  สิงหาคม  2565  เวลา13.30 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายนักปราชญ์ ไชยานนท์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแบบปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ณ ห้องประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Vido Conferonce) เพื่อปรับปรุงข้อมูลในร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ปี ฉบับทบทวนประจำปี 2567 พร้อมศึกษารายละเอียด นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2567 เพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566- 2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ต่อไป
          โดยการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในปี 2566 – 2570 มุ่งพัฒนาพื้นที่บนฐานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างทั่วถึงครอบคลุม 4 ด้าน ประกอบด้วย ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่ , ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่ , ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน
Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »