จังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมมอบเกียรติบัตรและรางวัลต่าง ๆ แก่บุคคลและหน่วยงานที่สร้างประโยชน์แก่จังหวัด

                 วันที่  28 เมษายน  2565  ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนและการประชุมคณะกรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4/2565 โดยก่อนการประชุมได้มีเรื่องระเบียบก่อนวาระการประชุมการมอบเกียรติบัตรและรางวัลต่าง ๆ ได้แก่
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบโล่และเกียรติบัตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ดีเด่นและอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ นางหล้า กมลศรี ประธาน อพม. อำเภอแม่ลาน้อย เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2564 และนางสายใจ กับทใจ ประธาน อพม. อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ
                 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบป้ายประกาศเกียรติคุณแก่สถานที่ราชการและตัวแทนสถานประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องปลอดฝุ่นอุ่นใจ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบ เพื่อเป็นการยกย่อง และให้ขวัญกำลังใจแก่สถานที่ราชการและสถานประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่เข้าร่วมโครงการจัดทำห้องปลอดฝุ่นตามมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ปลอดภัยจากหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีสถานประกอบการร้านอาหารและ เครื่องดื่มเข้าร่วมโครงการห้องปลอดฝุ่นอุ่นใจ จำนวน 12 แห่ง และในปี 2565 มีหน่วยงานราชการและสถานประกอบการร้านอาหารเครื่องดื่ม เข้าร่วมโครงการห้อง ปลอดฝุ่นอุ่นใจ รวมทั้งหมด 16 แห่ง โดยจำแนกเป็น สถานที่ราชการ จำนวน 6 แห่ง และสถานประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 10 แห่ง
                 ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์ อปพร.ดีเด่น และอปพร.ดีเด่น ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่ให้แก่ ศูนย์ อปพร. และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ อปพร. ดีเด่น ให้แก่ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลแม่สะเรียง และมอบเกียรติบัตรพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ อปพร. ดีเด่น ให้แก่ นายชาติเดช สามิตร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สังกัด ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »