จังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

วันที่  9   มิถุนายน  2565  ที่ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อซักซ้อมและติดตามการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ
รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ พร้อมด้วยคณะฯ กําหนดเดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อติดตามการดำเนินงาน ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติและมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  ทั้งนี้ กำหนดการเดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เดินทางโดยเครื่องบินถึงท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน เวลา 08.30 น. จากนั้นเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัด การจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันไฟป่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ของจังหวัด จากนั้นเดินทางไปยังหอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน เพื่อมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 5 แห่ง และมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ให้กับผู้แทนชุมชน จำนวน 4 ราย จากนั้นเดินทางไปยังศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ บ้านท่าโป่งแดง เพื่อรับฟังบรรยายสรุป และชมกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »