จังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมปฏิบัติการถอดองค์ความรู้ นกกิ่งกะหร่า – ตัวโต เพื่อการพัฒนา ต่อยอดด้านศิลปะและวัฒนธรรม

                 วันที่ 22 มิถุนายน 2565  ที่สวนหมอกคำรีสอร์ท ตำบลจองคํา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการถอดองค์ความรู้ นกกิ่งกะหร่า – ตัวโต เพื่อการพัฒนา ต่อยอดด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้โครงการ สืบสานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์ นก-โต จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อสกัดองค์ความรู้เกี่ยวกับ ศิลปะการแสดงนกกิ่งกะหร่า – ตัวโต อันเป็นทุนทางวัฒนธรรมของ ชาวไทใหญ่ที่โดดเด่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อให้เกิดการพัฒนา ต่อยอด และยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในระดับพื้นที่ต่อไปในอนาคต ประกอบกับเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมสนับสนุนศิลปะแขนงนี้ให้ คงอยู่อย่างมีคุณค่า คงความงดงามของวัฒนธรรมส่งต่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ สืบทอดต่อไป
                ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับงบประมาณสนับสนุนภายใต้โครงการค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑ การประชุมสัมมนาองค์ความรู้ ศิลปะ การแสดง นกกิ่งกะหร่า – ตัวโต จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมที่ ๒ มหกรรมนกกิ่งกะหร่า – ตัวโต จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และกิจกรรมที่ ๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดองค์ความรู้ นกกิ่งกะหร่า – ตัวโต เพื่อการพัฒนา ต่อยอดด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้นในวันนี้

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »