จังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน ขับเคลื่อนโครงการสำคัญในปี 2565-2567 แก้ไขปัญหาภาวะน้ำท่วมบ้านและภาวะน้ำแล้งลุ่มน้ำสาละวิน

        วันที่  24 มิถุนายน 2565  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน ครั้งที่ 2/2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการกลุ่มน้ำสาละวิน และหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน ครั้งที่ 2/2565 
        ทั้งนี้แจ้งการประชุมเรื่องรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการลุ่มน้ำ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) และหน่วยงานนำเสนอแผนปฏิบัติการภายใต้ 13 มาตรการการรับมือฤดูฝน ปี 2565 เพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมในเขตลุ่มน้ำสาละวิน รวมทั้งมีเป้าหมายการขับเคลื่อนโครงการสำคัญในปี 2565-2567 จำนวน 526 โครงการ ดำเนินการขับคลื่อนไปแล้วทั้งสิ้น 93 โครงการ สามารถช่วยเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักได้ 450 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์ 146,489 ไร่ มีความก้าวหน้าการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำสาละวิน ผังน้ำที่ประกอบไปด้วย แผนที่/แผนผังและรายการประกอบผังน้ำ รวมทั้งการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม/แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งลุ่มน้ำสาละวิน จัดทำให้เป็นแบบแผนเพื่อเตรียมการรองรับทั้งกรณีปกติซึ่งสามารถคาดหมายได้ว่าเกิดภาวะน้ำท่วมในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งเป็นประจำ และกรณีฉุกเฉินที่มีน้ำท่วมขึ้นโดยฉับพลัน
Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »