จังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 14 กันยายน 2565   เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนชั้น ๓ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชียวชาญทางด้านข้าว ร่วมประชุมเพื่อสรุปติดตามสถานการณ์และการบริหารข้าวระดับจังหวัด
      การประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่ผลผลิตข้าวของเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะออกสู่ตลาด เพื่อรับทราบการประเมินสถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าว ปีการผลิต 2565/66  โดยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนในปัจจุบันมีผู้ขึ้นทะเบียน 16,901 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูกรวม 1 แสนกว่าไร่ โดยมีชนิดข้าวที่มีการเพาะปลูกคือ ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวหอมไทย ข้าวเจ้า และข้าวเหนียว อีกทั้งสรุปผลการดำเนินโครงการ/มาตรการในการกำกับดูแลและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และร่วมกันพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตข้าวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีการผลิต 2565/66

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »