จังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมใจปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำและอนุรักษ์พื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ

         วันนี้  6 กันยายน 2565  เวลา 09.39 น. ที่ห้วยน้ำสุยะ วัดป่าถ้ำวัว จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 โดยมี พระครูวิมลภาวนานุศาสตร์ เจ้าอาวาสวัดป่าถ้ำวัว กล่าวให้โอวาท พร้อมด้วย นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และนักเรียน ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์ในครั้งนี้ โดยมีนายประวิทย์ ขำร้าย ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 15 ให้การต้อนรับ
        ผู้ว่าราชการกล่าวว่าด้วยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้วันที่ ๒๑ กันยายน ของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และพื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถนำขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งน้ำสาธารณะทั่วประเทศ จังหวัดละ ๓๐๐,๐๐๐ ตัว สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยขอฝากให้พี่น้องชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ช่วยกันปกป้องรักษาให้เจริญเติบโตและแพร่ขยายพันธุ์ ให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น อย่าจับสัตว์น้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์ก่อนวัยอันควร รู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างรู้คุณค่า เพิ่มความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งอาหารให้แก่ชุมชนสืบไป
        ทั้งนี้ด้วยปัจจุบันทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาตินับวันจะมีจำนวนลดน้อยลง ด้วยสาเหตุหลายประการ คือ มีการจับสัตว์น้ำโดยใช้เครื่องมือที่ผิดกฎหมายและจับสัตว์น้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์อย่างไม่ถูกวิธีสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติจึงไม่สามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน การจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จึงเป็นแนวทางหนึ่ง ที่จะช่วยให้ประชาชนเยาวชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์น้ำร่วมกับทางราชการช่วยกระตุ้นให้ประชาชน เยาวชนรู้จักคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ สำหรับการจัดพิธีในวันนี้ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน จำนวน 300,000 ตัว ดังนี้  ปลากระแห จำนวน 100,000 ตัว  ปลาตะเพียนทอง จำนวน 100,000 ตัว ปลาสร้อยขาว จำนวน 100,000  ตัว

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »