จังหวัดแม่ฮ่องสอนพิจารณามอบทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอนพิจารณามอบทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2565

โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็ก โดยในปี 2565 กรมพัฒนาชุมชนโดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้จัดสรรทุนอุปการะเด็กในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 81 คนละ 1,500 บาท โดยเป็นเด็กเก่าจำนวน 66 ราย เด็กใหม่ 15 ราย ซึ่งทดแทนเด็กเก่าที่มีอายุเกิน 60 ปี

สำหรับการพิจารณาดังกล่าวจะเป็นมอบให้กับเด็กที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี เป็นครอบครัวที่ยากจน และด้อยโอกาส หรือผู้ปกครองไม่สามารถประกอบอาชีพ เป็นเด็กกำพร้า ถูกทอดทิ้ง หรือเด็กพิการ และมีรายได้เฉลี่ยในครอบครัวอยู่ในเกณฑ์การพิจารณา

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เสนอที่ประชุมขอให้มีการจัดสรรงบประมาณทุนทุนเพิ่มเติมให้กับเด็กในชนบทจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกจำนวน 100 ทุน โดยเป็นทุนแบบไม่ต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังช่วยเหลือเด็กทุกกลุ่ม ทั้งนี้จะมีการสำรวจในแต่ละอำเภอ เพื่อเป็นการเปิดกว้างให้สังคมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้อยู่เป็นเมืองแห่งไมตรีจิตและครอบครัวอบอุ่น โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนมุ่งหวังให้สร้างสังคมแม่ฮ่องสอนเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบต่อไป สำหรับผู้ประสงค์จะขอรับทุนเด็กในชนบทสามารถยื่นรายละเอียดติดต่อขอทราบหลักเกณฑ์ได้ที่พัฒนาการในแต่ละอำเภอต่อไป

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »