จังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบประกาศเกียรติบัตรดีเด่น อาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมขุมลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรดีเด่น อาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ อาสาสมัครคุมประพฤติ โดยมอบประกาศเกียรติบัตรดีเด่นระดับกรม จำนวน ๒ ราย ได้แก่ ๑. นายจเด็จ สุวรรณะ ๒. นายบุญเลี้ยง จองหนาน และประกาศเกียรติบัตรดีเด่นระดับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๓ ราย ได้แก่ ๑.นายคำปัน คำประวัน ๒.นายธีรเดช ปันนะ ๓.นายศรัณ คงแดง ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และได้รับคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น

             ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้มีนโยบายในการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ในรูปแบบของอาสาสมัครคุมประพฤติ โดยมุ่งเน้นให้เข้ามามีบทบาท ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ สงเคราะห์ ผู้กระทำผิดในชุมชนให้ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก อันส่งผลให้ชุมชน เข้มแข็งปลอดอาชญากรรมและระบบงานคุมประพฤติสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอาสาสมัครคุมประพฤติ จำนวน ๑๕๔ ราย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละทรัพย์สินส่วนตัว เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดเสมอมา 

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังวหัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »