จังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบรางวัลแก่โชคดีที่ถูกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2565

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่า กาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ข้าราชการ ผู้ถูกฉลากกาชาดการกุศล และประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบของรางวัลสลากกาชาดในครั้งนี้
              ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อจัดหารายได้ใช้ในการดำเนินกิจกรรม โครงการ ตามพันธกิจ บทบาทหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากสภากาชาดไทย โดยในปีนี้ได้จัด จําหน่ายสลากกาชาดการกุศล จำนวน ๘๐,๐๐๐ ฉบับๆละ ๕๐ บาท สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ๑ จำนวน ๑ รางวัล คือ  นายผะอบ บินสะอาด จากอำเภอสบเมย รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑๐ รางวัล คือ ๑. นายสุภาพ นุชนงคราญ อ.สบเมย ๒. นายอำนวย สินทวีมงคล อ.ขุนยวม ๓. นางปวริศา กาวิ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๔. นางสาวเสาวลักษณ์ สาธมา อ.ขุนยวม ๕. นางสาวรัตนวดี ซารีวาร อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม๖. นายทองดี ใฝ่ผลดี อ.แม่สะเรียง ๗. นายนิกร แก้วโมรา อ.ปางมะผ้า ๘. นางสาวศุภานันท์ เลิศผลานันท์ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน ๙. นายชรินทร์ จรรยาไพจิตร อ.ปางมะผ้า และ ๑๐.นายธนกฤต ปันเจริญ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  สำหรับรางวัลที่ ๓ – ๙ และเลขท้าย ๓ ตัว ได้จ่ายให้ผู้ถูกรางวัลทันทีที่มาแสดง ตัวขอรับรางวัล ตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นมา ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »