จังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมอาชีพครัวเรือนต้นแบบ การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกิจกรรมมอบวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมอาชีพครัวเรือนต้นแบบ การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีเป้าหมายครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ประจำปี 2565 ในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1,671 ครัวเรือน และตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดให้คัดเลือกครัวเรือนต้นแบบในการขับเคลื่อนงานแบบ พุ่งเป้า อำเภอละ 2 ครัวเรือน โดยในวันนี้ ได้ดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ครัวเรือนต้นแบบ มิติด้านรายได้ แก่นายตะเม ไพรมงคลเลิศ บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 10 ตำบลปางหมู ซึ่งได้จัดทำแผนครัวเรือน โดยวิเคราะห์ 4 ท ดังนี้ นายตะเม อายุ 76 ปี มีร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์ เคลื่อนไหวช้า แต่มีทัศนคติในการสู้ชีวิต ไม่ยอมแพ้ แม้เข้าสู่วัยสูงอายุ ไม่มีรายได้ มีสมาชิกในครัวเรือน 3 คน ตัวนายตะเมมีทักษะในการเลี้ยงหมู ลูกสาวมีทักษะด้านการทอผ้า มีทรัพยากรหรือต้นทุนคือ มีโรงเรือนเลี้ยงหมู ทีมพี่เลี้ยงจึงร่วมกันวิเคราะห์ถึงทางออกว่า ควรมีการส่งเสริมการเลี้ยงหมูเสริมรายได้ เพื่อแก้ไขตามสภาพของปัญหามิติรายได้
               ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวฯ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัด โดยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด สนับสนุนหมูพันธุ์พื้นเมือง จำนวน 2 ตัว พร้อมอาหารหมู สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สนับสนุนลูกไก่พันธุ์พื้นเมือง จำนวน 25 ตัว น้ำดื่ม ไข่ไก่ และเวชภัณฑ์ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด และอบต.ปางหมู สนับสนุนการจัดทำถังขยะเปียก สำนักงานเกษตรจังหวัด สนับสนุนวัสดุการเกษตร และเมล็ดพันธุ์ผัก และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด มอบถุงยังชีพ

Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »