จังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบสื่อพัฒนาการเด็กสำหรับสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565

วันที่  10 มิถุนายน 2565  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบสื่อพัฒนาการเด็กสำหรับสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565
         ตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย โดยสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออาหารเสริมและสื่อพัฒนาการเด็กสำหรับสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่เก็บค่าบริการไม่เกิน 6,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ต่อเดือนต่อคน 
        ทั้งนี้มีการมอบให้แกสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 6 สถานศึกษาได้แก่ 1.โรงเรียนบรรณวิทย์ 2.โรงเรียนอนุบาลจรัสศรี 3.บ้านเด็กศิริอัมพร 4.บ้านเด็กนัชชา 5.บ้านเด็กเมธีภิบาล 6.บ้านครูทราย 

Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »