จังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบเกียรติบัตร แก่ผลิตภัณฑ์ “ช็อกโกมะ” เพื่อจัดแสดงผลงานและประกวดในระดับประเทศ และรางวัลชนะเลิศในการขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลให้มีความเข้มแข็ง ตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565

 วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 7/2565 (ประจำเดือนกรกฎาคม) นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบเกียรติบัตร โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
                 ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเครือข่าย องค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO) จังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ และได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น มีนวัตกรรม จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ เพื่อจัดแสดงผลงานและประกวดในระดับประเทศ ซึ่งผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ ได้แก่ผลิตภัณฑ์ “ช็อกโกมะ” วิสาหกิจชุมชน บ้านทรงไทย ไท ไท แบรนด์ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
                 โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ให้แก่ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในแต่ละประเภท  ตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี2565 เพื่อสรรหาและคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลให้มีความเข้มแข็ง และมีผลงานโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ แก่สาธารณชน เพื่อเข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติในส่วนกลาง จำนวน 4 ประเภท 5 รายการ ดังนี้
                          1.ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด ได้แก่ บ้านแม่ทะลุ หมู่ที่ 5 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย
                          2. ผู้ประเภทนำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชาย ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ นายชาตรี ควงเนตร ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
                          3. ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) หญิง ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ นางพิกูล จันโลหิต ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ตำบลแม่ลาหลวงลาน้อย
                          4. ประเภทกลุ่ม /องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดี เด่นระดับจังหวัด ได้แก่ กลุ่มตะเกียงบ้านถ้ำลอด หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า
                          5. ประเภทตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดี เลิศระดับจังหวัด ได้แก่ ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »