จังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบใบรับรองให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพการบริการ มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส หรือ มอก.เอส

วันที่  25 พฤษภาคม 2565   ที่ห้องประชุมขุมลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีมอบใบรับรองให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพการบริการ ตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ต้องการเครื่องหมายรองรับสินค้า หรือบริการที่ผลิตขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค โดยชื่อว่า มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส หรือ มอก.เอส ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพให้กับสินค้า หรือบริการที่ผลิตจำหน่าย หรือบริการโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นการกำหนดมาตรฐานการผลิตในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้กำหนด มอก.เอส ทั้งประเภทผลิตภัณฑ์และบริการแล้ว จํานวน ๒๐๑ รายการ 

             ทั้งนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยื่นขอการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) ซึ่งมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ได้รับการรับรองระบบคุณภาพการบริการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส แล้วจำนวน ๑ ราย/ ๒ ประเภท ได้แก่ บริษัท สัปปายยะ สปา แอนด์ คลินิก จํากัด ประเภทการบริการเชิงสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยว และประเภทการบริการนวดและสปา

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »