จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขาติให้แก่ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาค ภายใต้หลักสูตร ป.ย.ป.

  วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น.นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผุ้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้แก่ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารราชการในส่วนราชการภายใต้หลักสูตร ป.ย.ป.ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ zoom cloud meeting) โดยมีหัวหน้าส่วนราชราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม
        ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม และสรุปภาพรวมแนวทางการพัฒนาตันแบบนโยบายภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้หลักสูตร ป.ย.ป. 
        ในการนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายการบูรณาการการขับเคลื่อนและขยายผลนโยบายภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขาติแบบบูรณาการผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานของส่วนราชการระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงกฏ ระเบียบหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ และโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษญ เครืองาม) ได้มอบนโยบายในการชับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขาติให้แก่ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารหน่วยงานราขการในส่วนภูมิภาคและเปิดการเสวนา เรื่อง “ปัญหาและข้อผิดพลาคที่พบบ่อยในการดำเนินงานขอส่วนราชการระดับท้องถิ่นและภูมิภาค พระข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนงาน โดยวิทยากรจาก กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันแลปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน


 

Message us
Translate »