จังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน

    วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ห้องประชุมห้องราชธรรมพิทักษ์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการมอบเครื่องหมาย  “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรี เกียรติยศ และจะต้องรักษาไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติของตนเอง และของวงศ์ตระกูล ซึ่งควรได้รับการยกย่อง จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายกันตภณ วิจิตรกำเนิดกุล อัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ นางสาวเพ็ญนิภา คุ้มได้อยู่ อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
    ทั้งนี้ตามประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนถือว่าผู้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เป็นผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ และกิจการกองอาสารักษาดินสมควรได้รับการยกย่อง และเชิดชูเกียรติ โดยเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” มีแบบและความหมายดังนี้ อักษร ภ.ป.ร. หมายถึง พระปรมาภิไธยย่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ อันเป็นมหามงคลยิ่ง สมเด็จพระนเรศวรทรงช้างและพระแสงของ้าวไขว้ หมายถึง สัญลักษณ์กองอาสารักษาดินแดน และการเป็นชาตินักรบของบรรพบุรุษไทยมาแต่โบราณซึ่งเป็นความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็ง และกล้าหาญต่อสู้เพื่อรักษาดินแดน “แผ่นดินไทย”ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง เกียรติยศ ชื่อเสียงแพรสีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์รักษาดินแดนยิ่งชีพ หมายถึง คติพจน์เหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่จักต้องรักษาดินแดน “แผ่นดินไทย” ยิ่งกว่าชีวิตของตน
Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 

Message us
Translate »