จังหวัดแม่ฮ่องสอนเน้นใช้กลไกของท้องที่ควบคุม ดูแลผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ควบคู่บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจังและต่อเนื่อง

                 วันที่ 1 สิงหาคม  2565 ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำานวยการความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานด้านการอำนวยความปลอดภัยทางถนนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห้วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2565 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสาเหตุหลัก พฤติกรรม ยานพาหนะ จุดเกิดเหตุ และช่วงเวลาสูงสุดของผู้เสียชีวิต กำหนดเป็นแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 
                 ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และภาคีเครือข่าย ได้จัดประชุมเพื่อหารือ และติดตามการบูรณาการข้อมูลจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสรุป และถอดบทเรียน สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. ๒๕๖๕ ห่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ พบว่าสาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุมาจากทัศนวิสัยไม่ดีและสภาพถนนไม่ดี ส่วนพฤติกรรมหลักคือไม่สวมหมวกนิรภัย และขับรถเร็วเกินกำหนด โดยฝ่ายเลขานุการฯ เสนอนำมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ๕ มาตรการ มาขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เน้นย้ำ ๒ มาตรการ ดังนี้ มาตรการที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการ เน้นย้ำการประชาสัมพันธ์ และการลดปัจจัยเสี่ยงใช้กลไกของท้องที่ควบคุม ดูแลผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยให้ผู้นำชุมชนให้ความรู้ ป้องปรามคนในชุมชน มาตรการที่ ๒ ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะกฎหมายจราจรตามมาตรการ ๑๐ รสขม

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »