จังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดงานมหัศจรรย์ศิลปะแห่งศรัทธา มหกรรมนกกิ่งกะหร่า-ตัวโต สืบสานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์ นก-โต จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หอประชุมเสรี พิทักษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จํากัด ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมมหัศจรรย์ศิลปะแห่งศรัทธา มหกรรมนกกิ่งกะหร่า-ตัวโต ภายใต้โครงการ สืบสานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์ นก-โต จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน ต่อยอด ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต อันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ ตลอดจนพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยศิลปะการแสดงรำนกกิ่งกะหร่า – ตัวโต เป็นการแสดงที่มี อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ อันมีความโดดเด่น สวยงาม ทั้งการแต่งกาย ท่วงท่าร่ายรำ ดนตรีประกอบ สมควรได้รับ การสืบสาน ส่งเสริมสนับสนุน ยกระดับให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย สามารถนำมา เป็นทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับพื้นที่ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เป็นอย่างดี

                 ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้ดำเนินโครงการประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ ๑ การประชุมสัมมนาองค์ความรู้ ศิลปะ การแสดง นกกิ่งกะหร่า ตัวโต จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพิชชาพรเฮาส์ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมที่ ๒ มหกรรมนกกิ่งกะหร่า – ตัวโต ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ ภายใต้ชื่อ “งานมหัศจรรย์ศิลปะแห่งศรัทธา มหกรรมนกกิ่งกะหร่า – ตัวโต แม่ฮ่องสอน และกิจกรรมที่ ๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดองค์ความรู้ นกกิ่งกะหร่า ตัวโต เพื่อการพัฒนาต่อยอดด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีกำหนดจัดกิจกรรมในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »