จังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดงานมหกรรมการค้าชายแดนไทย – เมียนมา กระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. ที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดงานมหกรรมการค้าชายแดนไทย – เมียนมา ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างโอกาสของสินค้าไทย โดยเฉพาะสินค้าจากผู้ประกอบการ SMEs ใน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ ให้มีช่องทางการตลาด สามารถเข้าถึงผู้ซื้อในต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกทางหนึ่ง 
                 ทั้งนี้ งานมหกรรมการค้ำชายแดนไทย – เมียนมา ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเศรษฐกิจ และการค้าชายแดนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับรัฐฉาน รัฐคะยา และรัฐกะเหรี่ยง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระยะทางรวม 483 กิโลเมตร และเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และ ท่องเที่ยวกับประเทศเมียนมา จีน และเอเชียใต้ โดยในช่วงก่อนสถานการณ์ปกติ ในปี 2562 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีมูลค่าการค้าชายแดนถึง 1,133 ล้านบาท 
                 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดงานแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการไทยและ ผู้ประกอบการประเทศเพื่อนบ้านจำนวน 80 รายการ อาทิ สินค้าอาหาร อาหารแปรรูป เครื่องแต่งกาย สมุนไพร และของที่ระลึก เป็นต้น และกิจกรรมเจรจาจับคู่ ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทย เมียนมา และสปป.ลาว ซึ่งมีผู้ประกอบการทั้งไทย เมียนมา และสปป.ลาว สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 20 บริษัท โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 เม.ย. 2565 ผู้ที่สนใจเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าได้ที่โรงยิมเนเซียม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ

Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »