จังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

     

         วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่ห้องประชุมประชาคมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ในครั้งนี้ สำหรับฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นในครั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนตระหนักและเห็นความสำคัญการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งอำเภอปาย เป็นอำเภอที่มีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างประเทศนิยมมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว มีความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัยโรงแรมที่พักอาศัย ซึ่งมีการปรับปรุงและเริ่มเปิดดำเนินการเตรียมรับลูกค้าที่เข้ามาท่องเที่ยว จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรและลูกจ้างให้มีความรู้ในด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ ซึ่งตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน ประกอบกับมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ที่กำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานองสถานประกอบกิจการ รับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
         ทั้งนี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการประเภทโรงแรมในอำเภอปาย ซึ่งตามข้อมูลสถานประกอบกิจการของสำนักงานฯ มีจำนวน ๗๑ แห่ง และได้กำหนดเป้าหมายผู้เข้าอบรม จำนวน ๕o คน เพื่อให้ลูกจ้าง มีความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้น ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งเมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้ว จะได้นำความรู้ไปใช้ในสถานประกอบกิจการ ทำให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานทั้งของลูกจ้าง และนักท่องเที่ยวที่เข้าพักอาศัย สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอปาย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้เทศบาลตำบลปาย จะออกใบผ่านการฝึกอบรมให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบด้วย อันเป็นการส่งเสริมให้นายจ้างเจ้าของสถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย และทำให้สถานประกอบกิจการประหยัดค่าใช้จ่ายในการไปดำเนินการจัดอบรมเอง อีกทั้งเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบทางสังคม
 Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »